Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Intradecom Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Cybernetyki 3c lok. 12, 02-677 Warszawa, Polska, NIP: 7010072393, REGON: 140996666 (dalej jako: „Spółka”). Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: intradecom@intradecom.com.pl, adres siedziby wskazany wyżej lub pod numer telefonu: 22/241-15-90

Cel przetwarzania danych:

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do (A) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, (B) w celu realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności oraz (C) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta Spółki, wyznaczoną do kontaktu ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta, a także: (A) w celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i (B) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

intradecom-frozen.com                                                                                           Copyright © 2016 INTRADECOM Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.